โครงการ ให้ทุนน้องเรียนต่อ ปวช. 3 ปี

พณิชยการสยาม จัดโครงการพิเศษ "ให้ทุนน้องเรียนต่อ ปวช. 3 ปี"
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน เลือกเรียนต่อสายอาชีพ หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.3 โดยมุ่งเน้นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นมืออาชีพ เปี่ยมล้นด้วยประสบการณ์จากการทำงานในสถานประกอบการจริง และยังสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
ที่สำคัญที่สุดโครงการ "ให้ทุนน้องเรียนต่อ ปวช. 3 ปี" ทางวิทยาลัยได้จัดขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครอง นักเรียนจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีความสุข
 
ตัดสินใจสมัครเรียนตอนนี้ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อรับโอกาสที่ดีที่สุด
  - ยินดีต้อนรับนักเรียน ม.3 ทุกโรงเรียน สามารถรับสิทธิ์ได้ทุกคน
  - ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ยสะสม เลือกเรียนได้ทุกสาขาวิชา
  - การันตีผู้สมัครทุกคนได้ทุนเรียนต่อ ปวช. แน่นอน 100%
  - มาสมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน พร้อมเลือกเรียนห้องเดียวกันกับเพื่อนสนิท
  - เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐบาล และภาคเอกชน
  - มีงานรองรับทันทีเมื่อเรียนจบหลักสูตร ได้ทำงานตรงตามสาขา รายได้ขั้นต่ำ 12,000.- / เดือน
เพียงแค่น้องๆ ที่มีความตั้งใจเลือกเรียนต่อสายอาชีพกับเรา รับโควต้าทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ปวช. 3 ปี
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 090-975-6368
 
 
 
หน่วยงานการศึกษาทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน
เราร่วมกันรณรงค์และสนับสนุนให้นักเรียนเลือกเรียนอาชีวะศึกษาเพิ่มมากขึ้น
 
 
ขอบคุณภาพจาก : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 
รายละเอียดส่วนหนึ่งจากโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด จนจบหลักสูตร จำนวน 10 ทุนต่อโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่ตลาดแรงงานในปัจจุบันต้องการเป็นจำนวนมาก ทั้งยังสอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา พร้อมกับให้นักศึกษาได้นำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการเรียนที่วิทยาลัยไปประกอบคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุม กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย หรือมีความสามารถอื่นที่สมควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งทุนการศึกษานี้ จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในระดับพื้นฐานได้ และนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ จะยังได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐบาล ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

2. เพื่อสนับสนุนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่มีความสนใจศึกษาต่อในสายอาชีพ ทางด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี และการท่องเที่ยว ให้นำเอาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษา ไปใช้ในการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา และตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการในอนาคต

ทุนการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความยินดีมอบทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียน ตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตลอด ปี ให้กับนักเรียนที่สมัครทุนการศึกษา จำนวนโควตาโรงเรียนละ 10 ทุน

คุณสมบัติของนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษา

     1. เป็นนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

     2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย หรือมีความสามารถอื่นที่สมควรได้รัับการส่งเสริมและสนับสนุน

     3. ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ในการขอรับทุนการศึกษา

หลักฐานที่ใช้ในการขอรับทุนการศึกษา

     1. รูปถ่ายหน้าตรง นิ้ว จำนวน รูป

     2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)

     3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนผู้ขอรับทุน และบิดา-มารดา

ขั้นตอนกำหนดการขอรับทุนการศึกษา

1. นักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษากรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือในเว็บไซต์ http://www.พณิชยการสยาม.com

2. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการติดต่อวิทยาลัยได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 09:00-16:00 น. โดยเตรียมเอกสารมายื่นที่ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ 72 ซ.จรัญฯ 56 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10700

**เนื่องจากมีสถาบันทีี่ชื่อคล้ายคลึงกัน จุดสังเกตุของ พณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ ตั้งอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 56 (ใกล้สี่แยกบางพลัด) อยู่ฝั่งตรงข้ามสำนักงานที่ดินเขตบางกอกน้อย

     ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ที่ http://www.พณิชยการสยาม.com

     ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

     นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา แต่งกายชุดนักเรียน พร้อมพาผู้ปกครองมาในวันรายงานตัวด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

     เว็บไซต์  http://www.พณิชยการสยาม.com

     หรือสอบถามข้อมูลที่ facebook  fanpage: วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม  ในพระอุปถัมภ์ฯ

     หรือสอบถามได้ที่ อ.กันตินันท์  ศรีประสงค์ โทร. 090-975-6368 เวลา 08:00-18:00 น. 

 
 
 
นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ โควต้า โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ทุนการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ
Visitors: 1,008,491