ทุนการศึกษาพัฒนาพรัพยากรมนุษย์ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560

โครงการ ทุนการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีการศึกษา 2560

ความเป็นมาของโครงการ

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกการศึกษาตามความสามารถ ความถนัด และตามความสนใจของผู้เรียนอย่างกว้างขวางมากขึ้น ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาต่อ ณ สถานศึกษาของภาครัฐ และเอกชน หรือเลือกศึกษาตามสาขาวิชาจากสายสามัญ และสายอาชีวศึกษาได้ตามความต้องการ

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาที่เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดแรงงาน ในปัจจุบันทางวิทยาลัยได้กำหนดสาขาวิชาที่เปิดสอนให้มีความทันสมัย และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้แบ่งออกเป็น 8 สาขาวิชาชั้นนำ ดังนี้

          1. สาขาวิชาการขาย และการตลาด (Selling & Marketing)

          2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (Business Management)

          3. สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)

          4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

          5. สาขาวิชามัลติมีเดีย กราฟิกดีไซน์ (Multimedia Graphic Design)

          6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

          7. สาขาวิชาการท่องเที่ยว และงานมัคคุเทศก์ทั่วไป (Tourism & General Guides)                                      

          8. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจค้าปลีก ร่วมกับบริษัทในเครือ CRG (Retailing Management)

ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเงื่อนไขที่กำหนดจนจบหลักสูตร จำนวน 10 ทุนต่อโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่ตลาดแรงงานในปัจจุบันต้องการเป็นจำนวนมาก ทั้งยังสอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558 พร้อมกับให้นักศึกษาได้นำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการเรียนที่วิทยาลัยไปประกอบคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย หรือมีความสามารถทางวิชาการและกีฬา และประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจภายในครอบครัว ซึ่งทุนการศึกษานี้ จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในระดับพื้นฐานได้ และนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ จะได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐบาล ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

2. เพื่อสนับสนุนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสนใจศึกษาต่อในสายอาชีพ ทางด้านบริหารธุรกิจ ให้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา และตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ

ทุนการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความยินดีมอบทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตลอด 3 ปี ให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน จำนวนโควตาโรงเรียนละ 10 ทุน

คุณสมบัติของนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษา

     1. เป็นนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2559

     2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย หรืออยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนจะเห็นสมควร

     3. ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ในการขอรับทุนการศึกษา

     4. นักเรียนผู้ขอรับทุนมีความประสงค์ศึกษาต่อที่ พณิชยการสยาม เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

หลักฐานที่ใช้ในการขอรับทุนการศึกษา

     1. หนังสือแบบตอบรับส่งรายชื่อนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษา

     2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

     3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)

     4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนผู้ขอรับทุน และบิดา-มารดา

ขั้นตอนกำหนดการขอรับทุนการศึกษา

1. นักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษา ยื่นความจำนงขอรับทุนการศึกษากับคุณครูฝ่ายแนะแนว หรือคุณครูที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณครูฝ่ายแนะแนว หรือคุณครูที่ได้รับมอบหมายรวบรวมรายชื่อนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษา และจัดทำทะเบียนรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมส่งกลับมาที่วิทยาลัย ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

     ส่งเอกสารแบบตอบรับทางไปรษณีย์ ระบุหน้าซองถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ 72 ซ.จรัญฯ 56 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10700 โปรดวงเล็บที่มุมซองว่า “งานแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์”

3. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา เตรียมหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา พร้อมมารายงานตัวที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ ตามวัน และเวลา ที่กำหนด (นักเรียนจะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ที่ http://www.พณิชยการสยาม.com

     ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

     นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา แต่งกายชุดนักเรียน พร้อมพาผู้ปกครองมาในวันรายงานตัวด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

     เว็บไซต์  http://www.พณิชยการสยาม.com

     หรือสอบถามข้อมูลที่ facebook  fanpage: @Club.SCTech

     หรือสอบถามได้ที่ อ.กันตินันท์  ศรีประสงค์ โทร. 090-975-6368 ( เวลา 08:00 น. - 18:00 น. ) 

 

นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเป็นนักศึกษาทุนฯ ได้ที่วิทยาลัยฯ ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00-15:00 น.
#1 โดย: โครงการทุนการศึกษา [IP: 61.47.16.xxx]
เมื่อ: 2016-10-10 10:29:46
อยากทราบว่า คือหนุจบ ม.3 มานานแล้ว
แต่จะเรียน ปวช ต่อในเทอมนี้ จะต้องสมัครที่ไหนค่ะ
แล้วสามารถขอรับทุนการเรียนได้ไหมค่ะ...
#2 โดย: Natnicha Uiprasertwattana [IP: 172.16.1.xxx]
เมื่อ: 2016-10-21 20:15:32
อยากทราบว่า ปวช. ไปเรียนได้ที่ไหนบ้างคะ/มีสาขาไหนบ้างคะและต้องสมัครที่ไหนคะ
(แต่หนูจบม.3แล้วคะ)ต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะเวลาสมัครอะคะ
#3 โดย: . [IP: 27.145.130.xxx]
เมื่อ: 2017-04-24 11:32:13
อยากจะทราบว่าตอนนี้ยังสมัครทันอยุ่มั้ยคะ

ชื่อผู้ตอบ:

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ทุนการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ
Visitors: 1,022,632