Guidance & PR-Team

งานแนะแนวการศึกษา  และประชาสัมพันธ์ (Guidance & Public Relations)

จากแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกการศึกษาตามความสามารถ ความถนัด และตามความสนใจของผู้เรียนอย่างกว้างขวาง ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษา ณ สถานศึกษาของภาครัฐ และเอกชน ตามรายวิชาสายสามัญ หรือสายปฏิบัติการคือการเลือกสายอาชีพ เพื่อสนองความต้องการของนักศึกษา และสถานประกอบการ

งานแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์ จึงเสนอทางเลือกสายอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่เน้นสมรรถนะ รู้จริง ปฏิบัติได้ เพื่อเป็นแนวทางประกอบในกระบวนการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อให้ตรงกับความสามารถ และความสนใจของตนเอง ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นวิทยาลัยอาชีวะศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าของอาเซียน (AEC)

สำคัญที่สุด งานแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่หลักในการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา และดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อสารข้อมูลทางการศึกษาและอาชีพ ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญในรูปแบบของการนำเสนอสารสนเทศ ไปยังกลุ่มนักเรียน-นักศึกษาโดยตรง เพื่อเปิดโอกาสหรือเป็นการเสนอทางเลือกทางการศึกษา การรับรู้ และการให้ข้อมูลแนวทางที่ถูกต้องสำหรับการเลือกเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ ตลอดจนการทำการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง มีรูปแบบที่น่าสนใจ จนกระตุ้นให้เกิดกระบวนการตัดสินใจเลือกเรียนต่อด้านอาชีวะศึกษา ตามสาขาที่ตรงกับความถนัด และความสนใจ พร้อมทั้งบรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาอีกทางหนึ่ง

วิสัยทัศน์ (Vision) 

สร้างเครือข่ายทางการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พูนผลสมรรถนะวิชาชีพ 

พันธกิจ (Mission)

1.สื่อสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และอาชีพให้กับผู้เรียน ตามความถนัด ความสนใจ และแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

2.สร้างเครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม

3.ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าของอาเซียน

เป้าหมาย (Goals)

1.ผู้ได้รับบริการแนะแนวการศึกษา สามารถเลือกการศึกษาได้ตรงความสามารถ ความถนัด ความสนใจ พร้อมนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

2.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ มีส่วนส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ เป็นระบบ

3.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สังคม และบุคคลทั่วไป ด้านสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

งานให้บริการนักศึกษา

     1. กลุ่มงานแนะแนวการศึกษา

          1.1 งานบริการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ

          1.2 งานบริการแนะแนวการศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาสายอาชีพ

          1.3 งานบริการแนะแนวการประกอบอาชีพ และการทำงานของนักศึกษา

     2. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

          2.1 งานประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา และการประกอบอาชีพ

          2.2 งานประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ สังคม และชุมชนในพื้นที่ จ.กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

Visitors: 1,008,491