สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ สำหรับนักศึกษารอบพิเศษ (รอบเช้าพิเศษ) (รอบค่ำพิเศษ)

1. นักศึกษามีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนจากรัฐบาล ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (เฉพาะระดับ ปวช.)

2. นักศึกษามีสิทธิ์ในการยื่นกู้เงิน จากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กองทุน กยศ. และ กรอ.)

3. นักศึกษาชายมีสิทธิ์ในการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารได้ในระหว่างกำลังศึกษาที่วิทยาลัยฯ ทั้ง ระดับ ปวช. และ ปวส.

4. นักศึกษาที่เป็นบุตร-ธิดาข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ (หรือหน่วยงานอื่นที่มีสวัสดิการ) สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ตามกฎกระทรวง

5. นักศึกษาทุกคนของวิทยาลัยฯ จะได้รับประกันกลุ่มด้านชีวิตและอุบัติเหตุจาก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

6. นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ตลอดหลักสูตร (สามารถผ่อนชำระได้จนถึงการสอบปลายภาค)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,022,633