รอบปกติ

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2559

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

     ชำระแรกเข้า 1,000 บาท ส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชำระระหว่างภาคเรียนได้ตลอดหลักสูตร

          - นักศึกษาทุนพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ (ทุกสาขาวิชา) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียน ตลอดหลักสูตร

          - นักศึกษาปกติ ค่าธรรมเนียมการเรียน/ภาคเรียน อยู่ระหว่าง 5,000 - 8,500 บาท

     *ค่าธรรมเนียมการเรียนของนักศึกษาปกติ ระดับ ปวช. จะมีความแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

     ชำระแรกเข้า 2,000 บาท ส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชำระระหว่างภาคเรียนได้ตลอดหลักสูตร

          - นักศึกษาปกติ ค่าธรรมเนียมการเรียน/ภาคเรียน อยู่ระหว่าง 8,500 - 12,000 บาท

     *ค่าธรรมเนียมการเรียนของนักศึกษาปกติ ระดับ ปวส. จะมีความแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียน


  • อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนปีการศึกษา 2559ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ชำระแรกเข้า 1,000 บาทส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชำระระหว่างภาคเรียนได้ตลอดหลักสูตร - นักศึกษา...

  • อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนปีการศึกษา 2559ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ชำระแรกเข้า 1,000 บาทส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชำระระหว่างภาคเรียนได้ตลอดหลักสูตร - นักศึกษา...
#1 โดย: นริสา [IP: 171.99.160.xxx]
เมื่อ: 2017-12-20 19:24:54
ขอเงื่อนไขทุนเรียนฟรี

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,022,633