สาขาวิชาที่เปิดสอน


 • Accoung.jpg
  การบัญชี ( Accounting ) “หัวใจสำคัญในองค์กร ตอบสนองความต้องการอันดับหนึ่งของตลาดแรงงาน” ให้คุณได้เรียนรู้ระบบงาน การจัดการด้านบัญชี ซึ่งถือว่าอาชีพนักบัญชีเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งใน...

 • การตลาด - พณิชยการสยาม.png
  การตลาด ( Marketing ) “เตรียมพร้อมสู่โลกธุรกิจ สานฝันสู่นักการตลาด และนักประชาสัมพันธ์” ให้คุณแตกต่างด้วยการเป็นนักบริหารการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจ ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน...

 • การจัดการ - พณิชยการสยาม.png
  การจัดการธุรกิจ ( Business Management ) “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการ” ให้คุณบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ด้วยความคิดสร้า...

 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พณิชยการสยาม.jpg
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( Business Computer ) "ก้าวทัน Hard ware & Soft ware ในอนาคต” สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุคสมัย ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเ...

 • in.png
  เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology ) “ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Support โดยตรง” การเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ออกแบบและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล เรียนรู้เพ...

 • comgra.png
  คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กราฟิกดีไซน์ ( Multimedia Graphic Design ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบงานกราฟิก ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัต...

 • การท่องเที่ยว - พณิชยการสยาม.png
  การท่องเที่ยว ( Tourism ) ระดับ ปวช. และมัคคุเทศก์ทั่วไป ( General Guides ) ระดับ ปวส. “เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพิ่มความพร้อมสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใ...

 • CRG.jpg
  การบริหารธุรกิจค้าปลีก ( Retailing Management ) “เสริมสร้างทักษะการทำงานจริง พร้อมกับรายได้เสริมระหว่างเรียน” ให้คุณเรียนรู้พร้อมบูรณาการรูปแบบการทำงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจการจ...
Visitors: 1,022,632