เกี่ยวกับวิทยาลัย

ความเป็นมาของวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี หรือเดิมคือ “โรงเรียนพณิชยการสยาม” มีการใช้อักษรย่อว่า พ.ก.ส.โดยอาจารย์ประเสริฐ และอาจารย์สงุ่น เทพพิทักษ์ เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนพณิชยการสยามานุสรณ์ เพราะชื่อไปคล้ายคลึงกับโรงเรียนอื่น ครั้นต่อมา ในปี พ.ศ. 2513 โรงเรียนที่ชื่อคล้ายคลึงกันนั้นได้เลิกกิจการ ผู้จัดการโรงเรียนในขณะนั้น คือ อาจารย์ประเสริฐ เทพพิทักษ์ จึงได้ยื่นคำร้องขออนุญาตเปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนพณิชยการสยามานุสรณ์” มาเป็น “โรงเรียนพณิชยการสยาม” จนถึงปัจจุบัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ทางโรงเรียนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. เป็นครั้งแรก และในปี พ.ศ. 2538 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงโปรดเกล้ารับโรงเรียนพณิชยการสยาม ไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีชื่อเรียกโรงเรียนเต็มว่า “โรงเรียนพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” หรือชื่อย่อว่า “โรงเรียนพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ”

การบริหารสถานศึกษา โรงเรียนพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ มีอาจารย์ประเสริฐ เทพพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ ต่อมาอาจารย์ปิยะวดี สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 - 2546 ในเวลาระยะเวลาต่อมา อาจารย์ภัทรวดี เทพพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต โดยมี ดร.สุดธิดา เทพพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และ อาจารย์ประทีป อุ่นสำราญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ ตั้งอยู่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 56 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา และเป็นพื้นที่สนามสำหรับเล่นกีฬาและจอดรถอีกประมาณ 2 ไร่ ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้เปิดสอนตั้งแต่ วันอาทิตย์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 21.00 น.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบัน คือ การศึกษาด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการศึกษาระบบทวิภาคี

โรงเรียนพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) เมื่อปี พ.ศ. 2554 ให้เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 มาจนถึงปัจจุบัน โดยใช้ชื่อย่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ” มีตัวอักษรย่อภาษาไทย คือ “พ.ก.ส.” และมีตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ คือ “SCTech” (อ่านว่า - เอสซีเทค)

หลักสูตรที่เปิดสอนของวิทยาลัย ประกอบด้วย

Ο หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระยะเวลาศึกษา 3 ปี

Ο หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

สาขาที่เปิดสอนในปัจจุบัน ประกอบด้วย

Ο การศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาการตลาด สาขาการจัดการ และ สาขาการบัญชี

Ο การศึกษาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกอบด้วย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

Ο การศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สาขาการท่องเที่ยว และ สาขามัคคุเทศก์

Ο การศึกษาระบบทวิภาคี โดยความร่วมมือกับบริษัทในเครือ CRG เปิดสอนสาขาวิชาการบริหารธุรกิจค้าปลีก

Visitors: 1,022,634