วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัครเรียน ปวช. ปวส. รอบปกติ รอบพิเศษ รอบวันอาทิตย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม 

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

Siam Commercial College of Technology (SCTech)

สถาบันการศึกษา ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และผลิตบุคลากรเข้าสู่โลกธุรกิจยุคใหม่ โดยผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยมีโอกาสประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเข้าทำงานในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน มายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511

หลักสูตรที่เปิดสอน เป็นของกระทรวงศึกษาธิการ มีศักดิ์ และ มีสิทธิ์ เทียบเท่าสถาบันการศึกษาของรัฐทุกประการ ปัจจุบันทางวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ มีมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล

วิทยาลัยแห่งการพัฒนา พร้อมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต ด้วยความเอาใจใส่ในการพัฒนาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหาร และคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ ที่พร้อมให้ผู้เรียนก้าวทันนวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และร่วมกันสร้างสรรค์วิทยาลัยให้ตรงกับวิสัยทัศน์ที่ว่า "แหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ที่มีทักษะวิชาชีพ คิดอย่างสร้างสรรค์ และก้าวทันเทคโนโลยี"

 

เพิ่มเพื่อน

สำรองที่นั่งเรียน ภาคปกติ - ภาคสมทบ

เพื่อความปลอดภัยเราจะเก็บข้อมูลท่านเป็นความลับ
  • สมัครเรียนพณิชยการสยาม.png
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เรียนต่อสายอาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. รอบปกติ รอบพิเศษ รอบวันอาทิตย์ Promotion สมัครเรียน ปวช. (รอบปกติ) วันนี้รับฟรีเสื้อสูท 1 ตัว Are you ready to Project Crea...
  • ทุน(930x540) - พณิชยการสยาม.png
   โครงการทุนการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีการศึกษา 2560 ความเป็นมาของโครงการ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ...

  • หลักสูตร.jpg
   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดระบบการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี โดยมีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบั...

  • pic001+.jpg
   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) Vocational Certificate ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี คุณสมบัติผู้เรียน สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึก...
  • พณิชยการสยาม ปวส..jpg
   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) Vocational Diploma ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี คุณสมบัติผู้เรียน สำเร็จการศึกษา ระดับประกา...
  • พณิชยการสยาม สำนักวิทยาบริการ.jpg
   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เลือกเรียนระดับ ปวช. - ปวส. ไปกับ..วิทยาลัยที่มีความอบอุ่น และมีความสุขในการ...
  • GPR.jpg
   งานแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์(Guidance & Public Relations) จากแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เปิด...
Visitors: 1,022,631